Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. TS-261„DĖL LEIDIMŲ PARDAVINĖTI I, II IR TO KLASĖS CIVILINĖS PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO” PAPILDYMO IR PAKEITIMO

Projektas Nr. TSP-63 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GRUODŽIO 9 D. SPRENDIMO NR. TS-261„DĖL LEIDIMŲ PARDAVINĖTI   I, II  IR  TO  KLASĖS CIVILINĖS PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO”  PAPILDYMO IR PAKEITIMO

2006 m. lapkričio 23 d. Nr. TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2002, Nr. 91-2832; 2003, Nr.17 – 704) 17 straipsnio 33 punktu bei Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių, patvirtintų  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64  (Žin., 2005, Nr.26 – 852), XXI  skirsnio 586 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:
 Pakeisti Leidimų pardavinėti I, II ir TO klasės civilinės pirotechnikos priemones išdavimo tvarką, patvirtintą Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimu  Nr.TS-261 „Dėl leidimų pardavinėti  I, II  ir  TO  klasės civilinės pirotechnikos priemones išdavimo tvarkos patvirtinimo”:
  1. Papildyti 5 punktą 6 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:
 „5. Juridiniai ar fiziniai asmenys, norintys gauti leidimą pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones, Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia:
 5.1. prašymą, kuriame nurodo įmonės, fizinio asmens pavadinimą, kodą, buveinę (adresą), telefono numerį, administracijos vadovo (ar padalinio administracijos vadovo, kuris tiesiogiai kontroliuoja pirotechnikos priemonių realizavimą) vardą, pavardę, adresą, pirotechnikos priemonių, kuriomis prekiauti prašoma leidimo, klases ir kiekius, prekybos ir sandėliavimo vietas;
 5.2. rajono policijos komisariato sutikimą;
 5.3. rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos sutikimą;
 5.4. seniūno sutikimą (jei bus prekiaujama kaimo vietovėje);
 5.5. juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopiją ar fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 5.6. vietinės rinkliavos mokėjimo kvito kopiją”.
 2. Pakeisti II skirsnio 11 punktą ir jį išdėstyti taip:
„11. Leidimuose nurodomas maksimalus patalpose leidžiamas laikyti civilinių pirotechnikos priemonių kiekis, taip pat maksimalus patalpose leidžiamas laikyti kiekvienos atskiros klasės civilinių pirotechnikos priemonių kiekis. Bendras civilinių pirotechnikos priemonių kiekis negali viršyti   10   30 kg.”.

Rajono meras 

 

Parengė  
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė

Savivaldybės administracijos vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“