Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PARDAVINĖTI I, II IR TO KLASĖS CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ

Projektas Nr.TSP-67


KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PARDAVINĖTI  I, II IR TO KLASĖS CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ

2006 m. lapkričio 23 d. Nr. TS-
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2005, Nr. 57-1941) 17 straipsnio 21 punktu ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo (Žin., 2000; Nr. 52-1484, 2005, Nr. 149 – 5416) 11 straipsnio 1 dalies 10 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:
 Patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą nuostatus (pridedama).


Rajono meras 

Parengė  
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė


Savivaldybės administracijos vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

_____________________


    PATVIRTINTA
    Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
    2006 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. TS –

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PARDAVINĖTI I, II IR TO KLASĖS CIVILINES PIROTECHNIKOS PRIEMONES IŠDAVIMĄ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vietinė rinkliava už leidimo pardavinėti I, II ir TO klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą yra Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta privaloma įmoka.
  2. Rinkliavos mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems leista pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus pardavinėti I, II ir T0 klasės civilines pirotechnikos priemones.
 
II. RINKLIAVOS MOKĖJIMO TVARKA

 1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius, vadovaudamasis Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta Leidimų pardavinėti I, II ir T0 klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimo tvarka, sumokėjusiems rinkliavą fiziniams ir juridiniams asmenims išduoda leidimus pardavinėti civilinės pirotechnikos priemones.
 2. Leidimas suteikia rinkliavos mokėtojui teisę vadovaujantis Leidimų pardavinėti I, II, T0 klasės civilinės pirotechnikos priemones išdavimo tvarka pardavinėti civilinės pirotechnikos priemones.
 3. Pardavinėti I, II ir T0 klasės pirotechnikos priemones leidimai išduodami nuo gruodžio 20 d. iki sausio 15 d.
 4. Rinkliava mokama Panevėžio apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai ir įskaitoma į Kupiškio rajono savivaldybės biudžetą.
 5. Sumokėta vietinė rinkliava negrąžinama.

III. RINKLIAVOS DYDŽIAI

 6. Rinkliava už leidimo pardavinėti I, II ir  T0 klasės civilines pirotechnikos priemones išdavimą – 50 (penkiasdešimt)  litų, už dublikatą – 30 (trisdešimt) litų.
 
  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 7. Asmenys, pažeidę šiuos Nuostatus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________________

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“