Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL SPECIALIOSIOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO

Projektas Nr. TSP-68  

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL   SPECIALIOSIOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATŲ IR KOMISIJOS PAVADINIMO PAKEITIMO

2006 m. lapkričio 23 d. Nr. TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704; 2004, Nr. 4-33) 17 straipsnio 15 punktu ir 11 straipsnio 2 dalimi ir Specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos komisijos posėdžio 2006 m. spalio 20 d. protokolu Nr. 6, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                          n u s p r e n d ž i a :
 1. Pakeisti Specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos nuostatus, patvirtintus Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 12 d. sprendimu       Nr. TS-12 „Dėl   specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos nuostatų ir komisijos” ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).
 2. Pakeisti Komisijos, sudarytos Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario   12 d. sprendimu „Dėl specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos nuostatų ir komisijos”  pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
„Specialiosios daugiabučių namų rėmimo programos komisija”.

 

Rajono meras          
      
Parengė
Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja
Marijona Pečkuvienė

Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė

Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

_____________________________

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2004 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS-12
(Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. TS-
redakcija)

SPECIALIOSIOS DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATAI

1. Specialiosios daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo programos (toliau – Programa) paskirtis – išsaugoti gyvenamąjį fondą, teikti paramą daugiabučių namų savininkųams bendrijoms (toliau-bendrijos), šalinant jų valdomų namų techninius defektus, atnaujinant bendrojo naudojimo objektus, didinant naudojamos energijos efektyvumą, remontuojant ir renovuojant namus, prižiūrint, atnaujinant ir apšiltinant būstą.

2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos Programos nuostatai reglamentuoja Programos komisijos funkcijas, atsakomybę ir atskaitomybę, sprendimų priėmimą, lėšų naudojimą ir apskaitą.

3. Šios Programos lėšomis disponuoja Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sudaryta Programos komisija.

4. Programos lėšoms kaupti Kupiškio rajono savivaldybės administracija nustatyta tvarka atidaro ir tvarko sąskaitą banke. Lėšos naudojamos pagal šiuos nuostatus ir patvirtintą sąmatą.

5. Programos lėšos yra:

5.1. Savivaldybės biudžeto lėšos;

5.2. tikslinės Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos Savivaldybei;

5.3. parama;

5.4. kitos lėšos.

6. Programos komisija skiria lėšas:

6.1. bendrijų valdomų daugiabučių namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų ir (ar) žmonių saugumui, likvidavimo išlaidų daliai padengti, bet ne daugiau kaip 50 procentų visos šių išlaidų sumos;

6.2. bendrijų išlaidų (investicijų), susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto atnaujinimu ir energijos naudojimo jame efektyvumo didinimu, daliai padengti, bet ne daugiau kaip 30 procentų visos šių išlaidų (investicijų) sumos;

6.3. bendrijoms teikiamų paslaugų, susijusių su būsto priežiūra, atnaujinimu ir apšiltinimu, šių nuostatų įgyvendinimu, finansavimui.

7. Programos komisija, atsižvelgdama į turimas (numatomas turėti) lėšas, sudaro Programos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją tvirtinti rajono savivaldybės tarybai.

8. Programos lėšų naudojimo tvarka:

8.1. daugiabučių namų savininkų bendrijos ir daugiabučių namų administratoriai, vadovaujantis šių nuostatų 6.1. ir 6.2. punktais, iki kiekvienų metų spalio 1 dienos pateikia Programos komisijai prašymą skirti lėšų, taip pat konkretaus daugiabučio namo techninių defektų pašalinimo arba namo atnaujinimo ir energijos naudojimo efektyvumo didinimo projektą, energetinį pastato įvertinimo ir investicijų nustatymo projektą, nurodo bendrijos narių šiam tikslui skiriamas ir (ar) skolinamas lėšas;

8.2. Programos komisija, atsižvelgdama į Programoje turimas (numatomas turėti) lėšas ir bendrijų pateiktų projektų tikslingumą ir ekonomiškumą, priima sprendimą dėl lėšų skyrimo, nustato bendrijų rėmimo eiliškumą, pirmiausia lėšas skiriant avariniams pastatams remontuoti, taip pat bendrijoms daugiabučiams namams, kuriuose santykinai didesnioji savininkų dalis yra bedarbiai, invalidai, neįgalieji, pensininkai, socialinės pašalpos gavėjai, ir bendrijoms daugiabučių namų savininkams, kuriose tinkamai prižiūri pastatus, tvarko aplinką, laiku atsiskaito už komunalinius patarnavimus, ir apie eiliškumą paskelbia viešai vietiniame laikraštyje;

8.3. bendrijoms skirtos lėšos pagal Programos komisijos siūlymą administracijos direktoriaus įsakymu pervedamos apmokant sąskaitas už atliktus darbus arba įgyjamas statybines medžiagas ar įrangą.

9. Programos komisija dalį Programos lėšų gali skirti konsultacinių paslaugų, susijusių su būsto priežiūra, pagalba, steigiant bendrijas, ir šių nuostatų numatytų procedūrų, atliekamų atnaujinant, renovuojant ir šiltinant daugiabučius namus, kuriuose įsteigtos bendrijos, finansavimui.

10. Programos komisija, gavusi bendrijos prašymą Programos lėšoms gauti, konkretų namą apžiūri vietoje ir surašo apžiūros aktą.

11. Esant reikalui, Programos komisija namo apžiūrai gali sudaryti ekspertų komisiją. Ekspertų komisija surašo namo apžiūros aktą.

12. Visais atvejais apžiūroje privalo dalyvauti bendrijos valdytojas ar bendrijos įgaliotas asmuo, daugiabučio gyvenamojo namo administratorius.

13. Programos komisija sprendimus dėl Programos lėšų panaudojimo priima savo posėdžiuose iki kiekvienų metų gruodžio 31 d.

14. Programos komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Programos komisijos pirmininko balsas. Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 3/5 komisijos narių.

15. Programos komisijos posėdžiai įforminami protokolu, kurį pasirašo Programos komisijos pirmininkas ir sprendimui pritarę nariai.

16. Apie priimtus sprendimus bendrijos pareiškėjai informuojamosi raštu.

17. Programos komisija atskaitinga rajono savivaldybės tarybai.

18. Programos komisija iki ateinančių metų sausio 31 d. pateikia rajono savivaldybės tarybai praėjusių metų ataskaitą apie atliktus darbus ir panaudotas Programos lėšas.

19. Programos komisija už lėšų panaudojimą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose neįkurta bendrija ar nesudaryta jungtinės veiklos sutartis, savininkams parama teikiama tik bendrųjų konstrukcijų ir bendrųjų patalpų remontui.

Daugiabučių gyvenamųjų namų, kuriuose neįkurta bendrija ar nesudaryta jungtinės veiklos sutartis, savininkams parama teikiama per administratorių.

_____________________________

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“