Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL 2006 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PADIDINIMO

Projektas Nr.TSP-90

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL 2006 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PADIDINIMO

2006 m. lapkričio 23  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 12 punktu ir Biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2000, Nr. 61-1826; 2004, Nr. 4-47) 26 straipsnio 4 punktu ir 30 straipsnio 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
  1. Padidinti 188 800 litų 2006 metų Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų planą, iš jų:
 1.1. gyventojų pajamų mokestį (iš VMI rajonų skyrių)  – 161 800 litų;
 1.2. pajamas iš baudų    – 20 000 litų;
 1.3. kitas pajamas (grąžintas biudžetinių įstaigų debitinis
                      įsiskolinimas, iš VMI Kupiškio skyriaus)  – 7000 litų.
 2. Padidinti 188 800 litų 2006 metų Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus  pagal šio sprendimo priedą.
  

Rajono meras       

 

Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė


Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“