Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL 2006 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PADIDINIMO

Projektas Nr. TSP-74 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL 2006 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS  BIUDŽETO PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ PADIDINIMO

2006 m. lapkričio 23 d. Nr. TS-
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimais Nr. 1074 „Dėl Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto asignavimų biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybiniams atlyginimams padidinti paskirstymo” (Žin., 2006, Nr. 118-4472) ir Nr. 1072 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paramai mažas pajamas gaunančioms šeimoms dėl kuro pabrangimo paskirstymo savivaldybėms” (Žin., 2006, Nr. 118-4470), Kupiškio rajono savivaldybės taryba                              n u s p r e n d ž i a:
  1. Padidinti 241 600 litų 2006 metų Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto pajamų planą:
 1.1. 161 500 litų, skirtų iš valstybės biudžeto biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybiniams atlyginimams padidinti;
 1.2. 80 100 litų, skirtų iš valstybės biudžeto paramai mažas pajamas gaunančioms šeimoms dėl kuro pabrangimo.
 2. Padidinti 241 600 litų 2006 metų Kupiškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimus:
 2.1. 161 500 litų biudžetinių įstaigų darbuotojų tarnybiniams atlyginimams padidinti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. 954 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo” pakeitimo” (Žin., 2006, Nr. 105-4006) nuostatas (šio sprendimo1 priedas);
 2.2. 80 100 litų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatyme nustatytai socialinei pašalpai bei kompensacijoms mokėti ir administruoti (šio sprendimo 2 priedas).

Rajono meras 
    


Parengė  
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė

 

Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“