Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL NEPANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI PERSKIRSTYMO

Projektas Nr.TSP-83

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NEPANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI PERSKIRSTYMO

2006 m. lapkričio 23  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 12 ir 14 punktais ir Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 150-5462) 3 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                      n u s p r e n d ž i a:
 Perskirstyti vykdant biudžetą nepanaudotus asignavimus valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal šio sprendimo priedą.
  

Rajono meras       


 


 
 
Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė


Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“