Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO

Projektas Nr. TSP-61 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO

2006 m. lapkričio 23 d. Nr. TS-
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.17-704) 17 straipsnio 12 punktu ir 2006 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 150-5462; 2006, Nr. 78-3061) 6 priedėliu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a :
  Perskirstyti rajono savivaldybės administracijai skirtus asignavimus 2002-2004 m. apskaičiuotam, bet neišmokėtam valstybės tarnautojams darbo užmokesčiui išmokėti:
 1. Sumažinti asignavimus:
 1.1. 63 litais (iš jų 51 litu – darbo užmokesčiui) Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo programai;
 1.2. 100 litų (iš jų 77 litais – darbo užmokesčiui) Vaikų ir jaunimo teisių apsaugos programai;
 1.3. 2795 litais (iš jų 2134 litais – darbo užmokesčiui) Savivaldybės kontrolieriaus tarnybai.
 2. 2958 litais (iš jų 2262 litais – darbo užmokesčiui) padidinti asignavimus Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo programai (rajono savivaldybės administracijos padaliniams).

Rajono meras 

Parengė  
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė

Savivaldybės administracijos vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“