Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMAI SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO

Projektas Nr.TSP-93

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMAI SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO

2006 m. lapkričio 23  d. Nr.TS-
Kupiškis

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 12 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 Perskirstyti Viešųjų darbų programai skirtus asignavimus:
 1. Sumažinti asignavimus:
 156 litais – Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai,
 2 litais –  Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centrui „Varpelis”,
 1 litu – Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Saulutė”,
 7 litais – Kupiškio vaikų lopšeliui-darželiui „Obelėlė”,
 13 litų – Subačiaus vaikų lopšeliui-darželiui,
 33 litais – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijai,
 12 litų – Kupiškio Povilo Matulionio vidurinei mokyklai,
 4 litais – Subačiaus vidurinei mokyklai,
 106 litais – Adomynės pagrindinei mokyklai,
 6 litais – Alizavos pagrindinei mokyklai,
 7 litais – Antašavos pagrindinei mokyklai,
 378 litais – Noriūnų Jono Černiaus pagrindinei mokyklai,
 168 litais – Palėvenėlės pagrindinei mokyklai,
 8 litais – Rudilių Jono Laužiko pagrindinei mokyklai,
 25 litais – Šepetos Almos Adamkienės pagrindinei mokyklai,
 5 litais – Šimonių vidurinei mokyklai,
 4 litais – Kupiškio muzikos mokyklai,
 3 litais – Kupiškio etnografijos muziejui.
  2. Padidinti asignavimus:
 135 litais – Salamiesčio pagrindinei mokyklai,


 145 litais – Kupiškio socialinių paslaugų centrui,
 658 litais – Kupiškio Kupos pradinei mokyklai.


Rajono meras     


 
Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė

 

Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“