Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

Projektas Nr.TSP-76

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

2006 m. lapkričio 23  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 13 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:
 Skirti lėšas iš rajono savivaldybės biudžeto apyvartos lėšų likučio  pagal šio sprendimo priedą.
  

Rajono meras       


  
 
Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė


Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“