Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO

 Projektas Nr.TSP-84

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO

2006 m. lapkričio 23  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704) 17 straipsnio 12 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
  Patikslinti Kupiškio rajono savivaldybės 2006 metų biudžeto asignavimus  pagal šio sprendimo priedą.
  

Rajono meras       

 

Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė


Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“