Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO

Projektas Nr. TSP-71 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ASIGNAVIMŲ PATIKSLINIMO

2006 m. lapkričio 23 d. Nr. TS-
Kupiškis


 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin.,1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832; 2003, Nr.17-704) 17 straipsnio 12 punktu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.1K-280 „Dėl  Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo  Nr. 1 K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2005, Nr. 118-4287), Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:
  Patikslinti Savivaldybės biudžetinių įstaigų asignavimus darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms ir darbdavių socialinei paramai pagal šio sprendimo priedą.

Rajono meras 

 

Parengė  
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė

 

Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“