Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL NEPANAUDOTŲ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SOCIALINĖMS IŠMOKOMS IR KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI IR MOKĖTI PASKIRSTYMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI

Projektas Nr.TSP-89

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL NEPANAUDOTŲ SPECIALIŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SOCIALINĖMS IŠMOKOMS IR KOMPENSACIJOMS SKAIČIUOTI IR MOKĖTI PASKIRSTYMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI

2006 m. lapkričio 23  d. Nr. TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 150-5462) 3 straipsnio 2 dalimi ir 2006 m. nepanaudotų specialių tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti naudojimo kitai socialinei paramai finansuoti tvarkos aprašo, patvirtinto socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-184 (Žin., 2006, Nr. 79-3122), 2 ir 3 punktais,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:
 Paskirstyti dalį nepanaudotų specialių tikslinių dotacijų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti kitai socialinei paramai finansuoti pagal šio sprendimo priedą.
  

Rajono meras     
 
Parengė
Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
Nijolė Jaruševičienė

 

Savivaldybės administracijos
vyr. specialistė (teisininkė)

Vida Mičiūdienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

Prisegtos bylos

 
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“