Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Projektas Nr.TSP-32

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

2006 m. spalio 5  d. Nr.TS-
Kupiškis


  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr.55-1049; 2000, Nr.91-2832;  2004, Nr. 4-33) 6 straipsnio 6 punktu  ir 11 straipsnio 2 dalimi, Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio    14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 68-2510), Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570) ir Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. TS-151, Kupiškio rajono savivaldybės taryba    n u s p r e n d ž i a:
 1. Patvirtinti naujos redakcijos Kupiškio socialinių paslaugų centro nuostatus (pridedama).
 2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. sprendimo Nr. TS-249 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro nuostatų” 1 punktą.
  3. Įpareigoti Kupiškio socialinių paslaugų centro direktorių patvirtintus Kupiškio socialinių paslaugų centro nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.

Rajono meras       


   
Parengė
Kupiškio socialinių paslaugų centro direktorė
Audronė Breivienė


Kanceliarijos skyriaus specialistė

Stasė Krestovienė

_______________________

PATVIRTINTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2006  m. spalio 5 d. sprendimu Nr. TS-

KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie Nuostatai reglamentuoja  Kupiškio  socialinių paslaugų  centro (toliau – Centras) veiklos pobūdį, tikslus, uždavinius, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką, lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę bei atsakomybę, likvidavimo ir reorganizavimo tvarką.
2. Centro steigėjas yra Kupiškio rajono savivaldybė.
3. Centras yra socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.
4. Socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarką tvirtina rajono savivaldybės taryba.
5. Centras yra savarankiškas viešasis juridinis asmuo, turintis savarankišką balansą, antspaudą ir blanką su savo pavadinimu, atsiskaitomąją biudžetinę ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotose banko įstaigose.
6. Centras veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais  ir šiais nuostatais.
7. Įstaigos pavadinimas: Kupiškio socialinių paslaugų centras.
8. Įstaigos adresas: Kupiškio g. 4, Subačiaus m . LT- 40404, Kupiškio rajono savivaldybė.

II. CENTRO TIKSLAI  IR  UŽDAVINIAI

9. Teikti pagalbą asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus  ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
10. Sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį.
11. Teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais, siekiant užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms.
12. Užtikrinti saugią ir sveiką aplinką, kultūrines ir dvasines šioje įstaigoje gyvenančių žmonių reikmes, žmogaus orumą atitinkančią pagalbą, suderintą su asmens sveikatos priežiūra, nuolatine slauga ir nuolatine priežiūra (pagalba), kitomis specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančiomis kompensuoti prarastą savarankiškumą.

III. CENTRO VEIKLOS POBŪDIS

13. Veiklos sritys:
13.1. viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikiamos ligoniams ne ligoninėse (85.14.10);
13.2. bendrosios praktikos gydytojo veikla (85.12.10);
13.3. socialinio darbo veikla, susijusi su apgyvendinimu (85.31) ;
13.4. socialinė (ilgalaikė) globa, teikiama visą parą seneliams, neįgaliems žmonėms (85.31.10);
13.5. socialinio darbo veikla , nesusijusi su apgyvendinimu (85.32);.
13.6. skalbyklų veikla (93.01.10);
13.7. kita, niekur kitur nepriskirta aptarnavimo veikla (93.05).

IV. CENTRO DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Centro nuostatus ( papildymus, pakeitimus ) tvirtina Savivaldybės taryba.
15.  Centrui  vadovauja direktorius. Direktorius, organizavus konkursą vadovo pareigoms, į darbą priimamas steigėjo ar jo įgalioto asmens sprendimu Darbo kodekso nustatyta tvarka.
16.  Centro direktorius:
16.1. organizuoja, kontroliuoja ir atsako už visą Centro veiklą, atitinkančią jo tikslus ir uždavinius;
16.2. leidžia įsakymus savo kompetencijos klausimais;
16.3. įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo darbuotojus, atsako už kolektyvo veiklą;
16.4. nustato Centro struktūrą, darbuotojų pareigybių pavadinimus, tarnybinio atlyginimo koeficientus, priedus bei priemokas, neviršydamas nustatyto darbo užmokesčio fondo;
16.5. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas ir paskatinimus;
16.6. atsako už Centro įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
16.7. veikia Centro vardu be įgaliojimo, atstovauja jo interesams visose įstaigose bei organizacijose, sudaro sutartis, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose;                                
16.8. Centro vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis vykdyti Centro direktoriaus  kompetencijos funkcijas;
16.9. rengia Centro nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareiginius nuostatus, kitus  dokumentus;
16.10. turi kitų teisių ir pareigų, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
17. Centro darbuotojų kompetencija ir atskaitingumas numatyti jų pareiginiuose nuostatuose.
18.  Buhalterinę apskaitą Centre vykdo vyriausiasis finansininkas (buhalteris).
19.  Vyriausiasis finansininkas (buhalteris)  tvarko buhalterinę ūkinę – finansinę apskaitą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministerijos, steigėjo patvirtintais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
20.  Centras gali turėti teritorinius nesavarankiškus padalinius.

V. DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

21.  Centro darbuotojų darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.
22. Centro metinį darbo užmokesčio fondą tvirtina Savivaldybės taryba.
23.  Centro darbuotojų darbo užmokestis nustatomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų  nustatyta tvarka.

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

24.  Centro valdomas turtas:
24.1. steigėjo perduotas patikėjimo teise valdyti;
24.2. įgytas nuosavybėn.
25.  Centro lėšų šaltiniai:
25.1. lėšos, gautos iš gyventojų už ilgalaikę socialinę globą Centre (toliau – įnašai);
25.2. lėšos, gautos iš asmenų už teikiamą socialinę priežiūrą ir globą asmens namuose;
25.3. lėšos, gautos iš gyventojų už teikiamas asmens  higienos ir priežiūros paslaugas bei kitas bendrąsias socialines paslaugas;                            
25.4. Savivaldybės biudžeto lėšos;
25.5. parama;
25.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
26.  Centro lėšos kaupiamos ir saugomos Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.
27.  Tais atvejais, kai paramos teikėjai, perduodami turtą ar lėšas, yra nustatę aukų naudojimo sąlygas, jų perduotas turtas ar lėšos paskirstomos ir naudojamos pagal aukotojo valią, jei tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
28.  Centras tvarko iš paramos teikėjų gautų pinigų ir materialinių vertybių apskaitą, teikia valstybinėms ir Savivaldybės institucijoms, vykdančioms finansinės veiklos kontrolę ir tvarkančioms atskaitomybę, informaciją apie gautą ir suteiktą paramą.
29. Centro finansinės veiklos kontrolę atlieka valstybės ir Kupiškio rajono savivaldybės įgaliotos institucijos ir įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
30. Už padarytus teisės pažeidimus Centro darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VII. PAGRINDINIAI CENTRO VEIKLOS UŽDAVINIAI TEIKIANT BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS

31. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
32. Bendrosios socialinės paslaugos yra teikiamos  Centre ir asmens namuose.
33. Centro funkcijos teikiant bendrąsias socialines paslaugas:
33.1.  teikti  bendruomenės nariams  informaciją, juos konsultuoti, tarpininkauti ir atstovauti įvairiais socialinių paslaugų teikimo klausimais;
33.2.  ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu  (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime;
33.3.  organizuoti socialiai remtinų asmenų nemokamą maitinimą;  
33.4.  organizuoti transporto paslaugas;
33.5.  organizuoti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
33.6.  aprūpinti žmones su negalia techninės pagalbos priemonėmis;
33.7. teikti kitas bendrąsias socialines paslaugas.
34.  Paslaugų gavėjai:
34.1. socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;
34.2. vaikai su negalia ir jų šeimos;
34.3. likę be tėvų globos vaikai,
34.4. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
34.5. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
34.6. socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
34.7. socialinės rizikos šeimos;
34.8. kiti asmenys ir šeimos.

VIII. PAGRINDINIAI CENTRO VEIKLOS UŽDAVINIAI TEIKIANT SPECIALIĄSIAS  SOCIALINES PASLAUGAS

35. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.
36. Specialiosios socialinės paslaugos teikiamos Centre ir asmens namuose, kai bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.
37. Šių paslaugų teikimo trukmė (dažnumas) priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.
38. Centro funkcijos teikiant specialiąsias socialines paslaugas:
38.1. teikti socialinės priežiūros paslaugas namuose :
38.1.1.  pagalbą į namus;
38.1.2.  socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą; 
38.1.3.  intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
38.2. mokėti pagalbos pinigus;
38.3. teikti dienos socialinę globą asmens namuose;
38.4. teikti trumpalaikę socialinę globą Centre;
38.5. teikti ilgalaikę socialinę globą Centre.
39.  Paslaugų gavėjai:
39.1. socialinės rizikos vaikai ir jų šeimos;
39.2. vaikai su negalia ir jų šeimos;
39.3. likę be tėvų globos vaikai,
39.4. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
39.5. senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
39.6. socialinės rizikos suaugę asmenys ir jų šeimos;
39.7. socialinės rizikos šeimos;
39.8. kiti asmenys ir šeimos.

IX. ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS ORGANIZAVIMAS

40. Ilgalaikė socialinė globa – paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė , nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visuma.
41. Centro gyventojams paslaugos teikiamos vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintais reikalavimais stacionarioms socialinės globos įstaigoms.
42. Centro funkcijos teikiant šias paslaugas:  
42.1.  teikti gyventojams  būsto, maitinimo, buitines, asmens higienos, socialinio darbo, sveikatos priežiūros, bendravimo, konsultavimo  ir kitas paslaugas;
42.2. teikti, gyventojams pageidaujant, papildomas apmokamas paslaugas, kurios patenkintų jų individualius poreikius, pagerintų gyvenimo kokybę;
42.3.  kurti Centro gyventojams kiek galima artimesnes namų aplinkai gyvenimo sąlygas;
42.4.  užtikrinti teisę į privatų gyvenimą.
43.  Paslaugų gavėjai – suaugę asmenys su negalia (išskyrus psichikos ligonius), senyvo amžiaus asmenys, kuriems reikalinga nuolatinė specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, o jų vaikai ar kiti artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.
44. Nukreipimą gyventi Centre išduoda Savivaldybės administracijos Socialinės paramos  skyrius pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą apgyvendinimo  socialinės globos įstaigose tvarką.
45. Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą.
46. Mokėjimo dydis per mėnesį sudaro 80 procentų asmens pajamų, kai asmuo neturi turto arba turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios  vietos nustatytą turto vertės normatyvą.
47.  Mokėjimo dydis – 80 procentų asmens pajamų per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą, kai asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos nustatytą turto vertės normatyvą.
48. Tais atvejais, kai asmens turtas nerealizuotas (neparduotas), o asmeniui jau teikiama ilgalaikė socialinė globa, Centras tarpininkauja dėl asmens turto realizavimo (pardavimo). Realizavus (pardavus) asmens turtą, skola už suteiktą ilgalaikę globą išskaičiuojama. 
49. Gyventojams, pradėjusiems gauti ilgalaikes socialines paslaugas iki 2006 m. liepos 1 d., nauja apmokėjimo tvarka netaikoma, išskyrus tuos atvejus, kai mokėjimo už ilgalaikes socialines paslaugas dydis yra didesnis, negu nustatytas pagal naują tvarką.

X. CENTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

50.  Centrą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka  reorganizuoja ir likviduoja Kupiškio rajono savivaldybės taryba.
51. Steigėjas, nusprendęs likviduoti Centrą, skiria likvidavimo komisiją ir patvirtina likvidavimo projektą, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.
52. Centro reorganizavimo ir likvidavimo atveju steigėjas prisiima atsakomybę už tolesnį socialinių paslaugų organizavimą.
53.  Centro veikla gali būti nutraukta tik laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų.
54.  Nekilnojamasis turtas ir lėšos likvidavimo metu grąžinamos steigėjui.

_______________________________

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“