Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

Projektas Nr. TSP-31              

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 19 d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

       1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą:

          14 632 888 eurus prognozuojamų pajamų ir 335 828 euro apyvartos lėšų likutį   (1 priedas),

        15 901 544 eurus asignavimų, iš jų išlaidoms – 14 175 973 eurus (darbo užmokesčiui – 6610705 eurus) ir turtui įsigyti bei finansiniams įsipareigojimams vykdyti – 1 725 571 eurų (2 – 5 priedai).

        2. Patvirtinti 367 081 eurą Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į Savivaldybės biudžetą pagal asignavimų valdytojus (6 priedas).

        3. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių skirstyti asignavimus iš skolintų lėšų pagal vykdomus projektus.

        4. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

      4.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimams sumažinti bei, sudarant ir tvirtinant 2015 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2014 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

      4.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausiai dengti įsiskolinimus ir pradelstus įsiskolinimus 2015 m. gruodžio 31 d. sumažinti ne mažiau kaip 10 procentų;

     4.3. einamaisiais biudžetiniais metais, finansuojant programas, pirmiausiai naudoti į Savivaldybės biudžetą įmokėtas pajamų įmokas;

     4.4. neprisiimti įsipareigojimų ir nesudaryti sutarčių darbams atlikti, prekėms ir paslaugoms pirkti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis;

    4.5. per 10 darbo dienų po Savivaldybės biudžeto patvirtinimo pateikti Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriui patvirtintas savo ir pavaldžių įstaigų programų sąmatas su visais priedais.

     5. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų, prisiimti skolinių įsipareigojimų (įskaitant pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis).

    Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2015-02-09 13:21
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“