Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ  DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO  ORGANIZAVIMO  IR VYKDYMO KOMISIJOS SUDARYMO  IR JOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 4 d. Nr. ADV-75

Kupiškis

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178  „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“:

                       1. S u d a r a u Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisiją:

Žilvinas Aukštikalnis – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, aukciono vedėjas;

                      Vida Vaitonienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius vyriausioji specialistė, aukciono protokoluotoja (jos nesant protokoluotojo  funkcijas atlieka Marijona Pečkuvienė);

                      Genovaitė Čiūrienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji specialistė;

                      Marijona Pečkuvienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius vedėja;

                      Aimantas Sabaliauskas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vyriausiasis  specialistas.

                      2. T v i r t i n u  Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono organizavimo ir vykdymo komisijos darbo reglamentą (pridedama).

                     3. N u s t a t a u, kad Savivaldybės nekilnojamojo turto  ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimas viešo aukciono būdu vykdomas Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178.

                      4. N u s t a t a u aukciono dalyvio registravimo mokestį – 30 Eur.

                      5. N u s t a t a u aukciono žiūrovo   mokestį – 10 Eur.

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                Žilvinas Aukštikalnis

 

_______________________________________________

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybė administracijos

direktoriaus 2015 m. vasario 4 d. įsakymu

Nr. ADV-75

 

 

 

SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

            

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                     1. Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų   nekilnojamųjų daiktų pardavimo  viešo aukciono komisijos  (toliau – Aukciono komisija)  paskirtis – organizuoti ir vykdyti Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų  pardavimą viešo aukciono būdu.  

                     2. Šiame reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 patvirtintame  Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas).

                     3. Aukciono komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Tvarkos aprašu.

 

II. AUKCIONO KOMISIJOS SUDARYMAS

 

                     4. Aukciono komisija sudaroma iš 5 narių: Aukciono vedėjo, protokoluotojo, aukciono komisijos narių, kuriuos skiria Savivaldybės administracijos direktorius savo įsakymu.

                     5. Aukciono komisija savo veiklą pradeda įsigaliojus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymui, patvirtinančiam Aukciono komisijos sudėtį.

 

III. AUKCIONO  KOMISIJOS FUNKCIJOS

 

                     6. Aukciono komisija parengia  ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygas.

                     7. Vadovaudamasi Tvarkos aprašu, Aukciono komisija organizuoja ir vykdo nekilnojamojo turto ir kitų   nekilnojamųjų daiktų viešą aukcioną.

 

IV. AUKCIONO KOMISIJOS DARBO  ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

                     8. Aukciono komisijos posėdžiai rengiami pagal poreikį. Aukciono komisijos  posėdžius šaukia aukciono vedėjas.

                     9. Aukciono komisijos narius apie posėdį, jo darbotvarkę  prieš 1 dieną informuoja  aukciono protokoluotojas.

                     10.  Aukciono komisijos posėdžius veda Aukciono vedėjas. Nesant aukciono vedėjo, jį gali pavaduoti kitas komisijos narys. Aukciono komisijos posėdis yra teisėtas, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Aukciono komisijos narių, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia  aukciono vedėjo balsas.

                     11. Aukciono komisijos narys neturi teisės balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu jis ar jo šeimos nariai yra asmeniškai suinteresuoti sprendimo rezultatais. Komisijos narys privalo informuoti posėdžio dalyvius apie tai, kad yra suinteresuotas svarstomu klausimu.

                     12. Visi Aukciono komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Kai komisijos posėdyje svarstomas Savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų viešo aukciono sąlygų nustatymas,  protokoluotojas surašo laisvos formos protokolą, kurį pasirašo aukciono vedėjas, protokoluotojas ir kiti Aukciono komisijos nariai.

                     13. Aukciono komisijos protokoluotojas yra atsakingas už savalaikį informacijos pateikimą ir  paskelbimą apie organizuojamą viešą aukcioną bei aukciono sąlygas.

                     14. Aukciono komisijos protokoluotojas  iki  nustatytos aukciono dalyvių registravimo pabaigos  registruoja viešo aukciono dalyvius Viešo aukciono dalyvių registravimo knygoje, kurios forma nustatyta Tvarkos apraše, ir išduoda jo pasirašytą pažymą, patvirtinančią dokumentų gavimą.  

                     15. Aukcionas vykdomas aukciono sąlygose nurodytu laiku ir vietoje, jeigu dalyvauti jame atvyksta bent vienas įregistruotas aukciono dalyvis. Įregistruotiems aukciono dalyviams prieš pradedant aukcioną išduodama aukciono dalyvio kortelė su numeriu, atitinkančiu Registravimo knygoje įrašytą aukciono dalyvio registravimo eilės numerį. Gavęs aukciono dalyvio kortelę, aukciono dalyvis pasirašo Registravimo knygoje.

                     16. Aukcionas vykdomas vadovaujantis Tvarkos apraše nustatyta tvarka.

                     17. Aukcionui, kuriame pardavinėjami nekilnojamasis  turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, pasibaigus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, protokoluotojas 2 egzemplioriais surašo Tvarkos apraše nustatytos formos aukciono  protokolą. Protokolą  pasirašo aukciono vedėjas, Aukciono komisijos nariai, protokoluotojas ir aukciono laimėtojas. Vienas protokolo egzempliorius lieka aukciono organizatoriui, kitas įteikiamas aukciono laimėtojui.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                     18. Aukciono komisija už savo veiklą yra atskaitinga Savivaldybės administracijos direktoriui.

                     19. Aukciono komisijos veikla baigiasi Savivaldybės administracijos direktoriui išleidus įsakymą dėl jos išformavimo.

 

 

_______________________

Informaciją atnaujino: Svetainės administratorius, IT, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2015-02-18 09:26
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“