Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ 2016 METŲ KONSOLIDUOTOSIOMS ATASKAITOMS RENGTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ 2016 METŲ KONSOLIDUOTOSIOMS ATASKAITOMS RENGTI SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2016 m. lapkričio 8 d. Nr. ADV-730

Kupiškis

 

 

     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus subjektų grupių finansinėms ataskaitoms konsoliduoti sudėties, lygių, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių rengimo tvarkos ir už jų parengimą atsakingų viešojo sektoriaus subjektų, nustatymo“ 2.3.1 papunkčiu,

      t v i r t i n u Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2016 metų konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašą (pridedama).

     Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                               Marius Mališauskas                                           

 

 

 

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-11-08 14:00
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“