Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO IR SUBAČIAUS MIESTŲ TERITORIJŲ, KURIOSE BUS FORMUOJAMI PERDUODAMI NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN NAUJI ŽEMĖS SKLYPAI PILIEČIAMS NUOSAVYBĖS TEISĖMS Į MIESTO ŽEMĘ ATKURTI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO IR SUBAČIAUS MIESTŲ TERITORIJŲ, KURIOSE BUS FORMUOJAMI PERDUODAMI NEATLYGINTINAI NUOSAVYBĖN NAUJI ŽEMĖS SKLYPAI PILIEČIAMS NUOSAVYBĖS TEISĖMS Į MIESTO ŽEMĘ ATKURTI, SĄRAŠO  PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 30 d. Nr. ADV-245

Kupiškis

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu:

 1. T v i r t i n u Kupiškio ir Subačiaus miestų teritorijų, kuriose bus formuojami perduodami neatlygintinai nuosavybėn nauji žemės sklypai piliečiams nuosavybės teisėms į miesto žemę atkurti, sąrašą ir pridedamas schemas:

 1.1. Teritorija Kupiškio mieste, Kapų gatvėje, plotas apie 0,4300 ha (1 priedas).

 1.2. Teritorija Kupiškio mieste, tarp Aukštaičių, Račiupėnų ir Jaunimo gatvių, plotas apie 0,7150 ha (2 priedas).

 1.3. Teritorija Subačiaus mieste, Asiūklynės gatvėje, plotas apie 1,5000 ha (3 priedas).

 2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

 Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                     Marius Mališauskas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2018-04-04 10:46
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“