naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KUPIŠKIO G., SUBAČIAUS MIESTE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KUPIŠKIO G., SUBAČIAUS MIESTE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 8 d. Nr. ADV-436

Kupiškis

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 15 punktais, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-206-(8.20):

1. T v i r t i n u kitos paskirties žemės sklypų Kupiškio g., Subačiaus mieste, formavimo ir pertvarkymo projektą pagal pridedamą brėžinį:

1.1. žemės sklypo Nr. 1 naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos;

1.2. sklypo plotas – 702 (septyni šimtai du) kv. metrai;

1.3. specialiosios sklypo naudojimo sąlygos – laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) skyrių reikalavimų;

1.4. žemės sklypo Nr. 2 naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

1.5. sklypo plotas – 2693 (du tūkstančiai šeši šimtai devyniasdešimt trys) kv. metrai;

1.6. specialiosios sklypo naudojimo sąlygos – laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, I (ryšių linijų apsaugos zonos), VI (elektros linijų apsaugos zonos), XLVIII (šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos) ir XLIX (vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos) skyrių reikalavimų.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.    

 

 

Vidaus administravimo skyriaus vedėja,

laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas                   Ingrida Bernatavičienė

 

 

 

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-06-11 16:53
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“