Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PIRKIMAMS ORGANIZUOTI IR ATLIKTI SUDARYMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PIRKIMAMS ORGANIZUOTI IR ATLIKTI SUDARYMO

 

2018 m. sausio 17 d. Nr. ADV-36

Kupiškis

 

 

                    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu:

                     1. S u d a r a u Viešojo pirkimo komisiją Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pirkimams organizuoti ir atlikti (toliau – Viešojo pirkimo komisija):

                    1.1. Marius Mališauskas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius (komisijos pirmininkas);

                     1.2. Jovita Bakanaitė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja (komisijos pirmininko pavaduotoja);

                     1.3. Rita Meškienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnioji specialistė (komisijos sekretorė);

                     1.4. Milda Kaziūnienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė;

                     1.5. Mažvydas Šalkauskas – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas (nesant Viešojo pirkimo komisijos pirmininko, pirmininko pavaduotojos, Mažvydas Šalkauskas atlieka Viešojo pirkimo komisijos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pirkimams organizuoti ir atlikti pirmininko pareigas).

                     2. S k i r i u pirkimo iniciatoriais, kurie formuotų reikalingą prekių, paslaugų ir darbų poreikį,  šiuos darbuotojus:

                     2.1. Gėnę Knizikevičienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėją;

                     2.2. Redą Totorienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėją;

                     2.3. Jurgitą Trifeldienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėją;

                     2.4. Laimą Bartulienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėją;

                     2.5. Ingridą Bernatavičienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėją;

                     2.6. Birutę Kopūstienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėją;

                     2.7. Mažvydą Šalkauską – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotoją;

                     2.8. Jovitą Bakanaitę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėją;

                     2.9. Saulių Kareivą – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėją;

                     2.10. Erminijų Stankų – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėją;

                     2.11. Astą Visockienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausiąją specialistę;

                     2.12. Ramintą Ribokaitę – Alizavos seniūnijos seniūnę;

                     2.13. Žydrūną Vanagą – Kupiškio seniūnijos seniūną;

                     2.14. Valdą Juškevičių – Skapiškio seniūnijos seniūną;

                     2.15. Vidmantą Paliulį – Subačiaus seniūnijos seniūną;

                     2.16. Gintautą Černių – Šimonių seniūnijos seniūną;

                     2.17. Dovilę Šukytę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos specialistę;

                     2.18. Nerijų Kručą – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiąjį civilinės saugos specialistą;

                     2.19. Virginija Slavinskienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnybos vedėją.

                     3. S k i r i u Pirkimo organizatoriais:

                     3.1. Daivą Aleksandravičienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiąją specialistę (informacinėms technologijoms);

                     3.2. Justiną Lapienytę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus buhalterę;

                     3.3. Rimantą Bimbirį – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyriausiąjį specialistą;

                     3.4. Snieguolę Vairienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus specialistę;

                    3.5. Vilmą Čečkauskienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterę;

                     3.6. Laimutį Tilių – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnįjį specialistą;

                     3.7. Stasę Krestovienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus specialistę;

                     3.8. Ireną Mockuvienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiąją specialistę;

                     3.9. Rasą Aukštikalnienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausiąją specialistę;

                     3.10. Rimutę Vaišnorienę – Alizavos seniūnijos vyresniąją specialistę;

                     3.11. Žanetą Gervickaitę – Kupiškio seniūnijos vyresniąją specialistę;

                     3.12. Justą Baciušką – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausiąjį specialistą;

                     3.13. Liną Matekonienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyresniąją mero padėjėją;

                     3.14. Ireną Barčienę – Noriūnų seniūnijos vyresniąją specialistę;

                     3.15. Reginą Beleckienę – Skapiškio seniūnijos vyresniąją specialistę;

                     3.16. Jurgitą Stašiūnienę – Subačiaus seniūnijos vyresnįjį specialistą;

                     3.17. Audrą Tučiuvienę – Šimonių seniūnijos vyresniąją specialistę;

                     3.18. Laimutę Šulnienę – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vyriausią buhalterę.

                     4. S k i r i u Laimutį Tilių – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vyresnįjį specialistą, atsakingu už pirkimų planavimą, už pirkimų vykdymą naudojantis perkančiosios organizacijos elektroniniu katalogu ir Savivaldybės viešųjų pirkimų informacinės sistemos administratoriumi.

                     5. S k i r i u Arūną Valintėlį – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėją, atsakingu už viešųjų pirkimų organizavimą Kupiškio rajono savivaldybėje.

                     6. P a v e d u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajai specialistei (teisininkei) Ramintai Morkūnaitei vykdyti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę.

                     7. N u s t a t a u, kad Viešojo pirkimo komisijos nariai, Pirkimo iniciatoriai ir Pirkimo organizatoriai savo funkcijas pradeda vykdyti tik po to, kai pasirašo nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.

                     8. N u s t a t a u, kad Viešojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, perkančiosios organizacijos vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ar viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai privačių interesų deklaraciją turi pateikti iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios, bet ne vėliau nei iki 2018 m. vasario 1 d. Atitinkamai vėliau į šias pareigas paskirti asmenys taip pat turės deklaruoti (ar papildyti deklaraciją) per 30 kalendorinių dienų, bet ne vėliau nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

                     9. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

9.1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. ADV-331 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pirkimams organizuoti ir atlikti sudarymo“;

9.2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. ADV-539 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. ADV-331 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pirkimams organizuoti ir atlikti sudarymo“ pakeitimo“;

9.3. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. ADV-14 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. ADV-331 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos pirkimams organizuoti ir atlikti sudarymo“ pakeitimo“.

10. P a v e d u:

10.1. Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjui Arūnui Valintėliui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas;

10.2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyriausiajai specialistei (informacinėms technologijoms) Daivai Aleksandravičienei paskelbti įsakymą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt;

10.3. Vidaus administravimo skyriaus vedėjai Ingridai Bernatavičienei su šiuo įsakymu Dokumentų valdymo sistemoje supažindinti Savivaldybės administracijos darbuotojus, kurie nurodyti šiame įsakyme.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                            Marius Mališauskas              

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-01-17 15:44
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“