naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2019 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO KUPIŠKIO RAJONE GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ  2019 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO KUPIŠKIO RAJONE GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo 7 d. Nr. ADV-203

Kupiškis 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu         Nr. 207 ,,Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“, 6 ir 7 punktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 815 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“:

1. T v i r t i n u Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų 2019 metų techninės apžiūros atlikimo Kupiškio rajone grafiką (pridedama).

2. P a v e d u Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vedėjui Sauliui Kareivai vadovaujantis teisės aktais atlikti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninę apžiūrą pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą grafiką.

3. P a ž y m i u, kad techninės apžiūros paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 815 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir įpareigoju seniūnijų seniūnus informuoti seniūnijų gyventojus apie Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros atlikimo grafiką.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.    

 

 

Administracijos direktorius                                                                      Marius Mališauskas                                                        

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-03-12 10:33
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“