naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL PROJEKTO ,,KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO ,,KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PAPILDOMO PARTNERIO ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR KOMISIJOS SUDARYMO

                                                      

2019 m. gegužės 10 d. Nr. ADV-355

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4 1-ESFA-V-416 ,,Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 ,,Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 13 punktu ir Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės pasaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 ,,Dėl asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Tvirtinu projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ papildomo partnerio atrankos tvarkos aprašą (pridedama).

2. S u d a r a u   šios sudėties projekto ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ papildomo partnerio atrankos komisiją:

2.1. Laima Bartulienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė;

2.2. Aušra Mykolaitienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė;

2.3. Vida Tamašauskienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė;

2.4. Jurgita Trifeldienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

2.5. Aleksandra Žindulienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji socialinė.

 Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 


Vidaus administravimo skyriaus vedėja,                      Ingrida Bernatavičienė

laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-05-14 16:46
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“