Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio 5 d. Nr. ADV-438

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdamas į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“:

1. T v i r t i n u Informacijos apie pažeidimus Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u r o d a u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriui Savivaldybės interneto svetainėje įdiegti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, kuriuo būtų galima teikti informaciją apie pažeidimus el. paštu pranesk@kupiskis.lt.

3. P a v e d u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyresniajai specialistei Gintarei Balanoškaitei užtikrinti šio Aprašo nuostatų įgyvendinimą.

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                         Marius Mališauskas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-06-27 17:05
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“