Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. ADV-284

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 4 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu    Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. TS-26 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“,

1. T v i r t i n u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos planą (pridedama).

2. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti administracijos direktoriaus pareigas       Ingrida Bernatavičienė

 

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2020-05-05 16:48
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“