Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO

 

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. ADV-770

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9. papunkčiu, Lietuvos Respublikos užkrečiamųjų ligų įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi ir esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui siekdamas suvaldyti nepalankią epidemiologinę situaciją:

1. N u r o d a u Savivaldybės švietimo įstaigose švietimo veiklas organizuoti ir vykdyti taip:

1.1. 2020 m. lapkričio 722 d. ugdymas pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas vykdomas Savivaldybės ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

1.2. 2020 m. lapkričio 7–13 d. priešmokyklinis ir pradinis ugdymas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje (pastatas adresu: Jaunimo g. 2, Kupiškis) vykdomas nuotoliniu būdu;

1.3. 2020 m. lapkričio 722 d. ugdymas Savivaldybės mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;

1.4. 2020 m. lapkričio 7–13 d. ugdymas Kupiškio mokyklos ,,Varpelis‘‘ specialiojoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje, lavinamosiose klasėse ir socialinių įgūdžių ugdymo klasėje vykdomas nuotoliniu būdu;

1.5. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas (išskyrus šio įsakymo 1.2 ir 1.4 papunkčiuose numatytus atvejus), teikiama ugdymo įstaigose kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus reikalavimus;

1.6. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, teikiama nuotoliniu būdu;

1.7. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje mokinių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių vertinimas stabdomas, kita švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu;

1.8. neformalusis vaikų švietimas Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre, Kupiškio meno mokykloje vykdomas nuotoliniu būdu;

1.9. neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu.

1.10. Neformalųjį vaikų švietimą pagal neformaliojo vaikų švietimo programas:

1.10.1. mokyklų Ugdymo planuose numatytą neformalųjį vaikų švietimą teikti tokiu būdu, kokiu organizuojamas mokinių ugdymas pagal formaliojo švietimo programas;

1.10.2. kitiems švietimo teikėjams – teikti nuotoliniu būdu visiems vaikams (mokiniams) arba stabdyti.

2. N u r o d a u 2020 m. lapkričio 722 d. stabdyti vaikų stovyklų veiklą.

3. N u r o d a u Savivaldybės mokyklose veikiančių vaikų dienos centrų veiklą organizuoti ir paslaugas vaikams ir mokiniams teikti tokiu būdu, kokiu organizuojamas mokinių ugdymas pagal formaliojo švietimo programas.

4. N u r o d a u Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams:

4.1. neišleisti darbuotojų į komandiruotes, išvykas, darbuotojų ir mokinių – į sporto varžybas ir ekskursijas;

4.2. neorganizuoti vaikų stovyklų.

5. Į p a r e i g o j u visus švietimo srities ir vaikų dienos centrų paslaugų teikėjus ir organizatorius užtikrinti kitas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

6. N u r o d a u:

6.1. Vidaus administravimo skyriaus vedėjai Daivai Aleksandravičienei šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje;

6.2. Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams paskelbti šį įsakymą įstaigų interneto svetainėse.

7. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. lapkričio 7 d.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius              Kęstutis Jakštas  

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-11-11 13:46
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“