Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL 2020 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ, ATSAKINGŲ UŽ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR (ARBA) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PARENGIMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2020 METŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ, ATSAKINGŲ UŽ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR (ARBA) FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PARENGIMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio 5 d. Nr. ADV-766

Kupiškis

 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 ,,Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ 2.3.1 papunkčiu,

 t v i r t i n u 2020 metų Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir (arba) finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, sąrašą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                 Kęstutis Jakštas 

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-11-11 17:12
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“