Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUO 2020 M. GRUODŽIO 9 D.

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO VEIKLŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUO 2020 M. GRUODŽIO 9 D.

 

2020 m. gruodžio 9 d. Nr. ADV-859

Kupiškis

 

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 7 d. nutarimo Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo 1.3 ir 1.7 papunkčiais ir esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui siekdamas suvaldyti nepalankią epidemiologinę situaciją:

  1. N u r o d a u Savivaldybės švietimo įstaigose nuo 2020 m. gruodžio 9 d. švietimo veiklas organizuoti ir vykdyti taip:

                   1.1. ugdymas Savivaldybės ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas iki 2020 m. gruodžio 11 d. vykdomas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

                   1.2. ugdymas pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nuo    2020 m. gruodžio 14 d. Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelyje-darželyje, Kupiškio mokykloje „Varpelis“, Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos Noriūnų pagrindinio ugdymo skyriuje, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje (Jaunimo g. 2, Kupiškis) vykdomas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

                   1.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

                   1.4. ugdymas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagal pradinio ugdymo programą vykdomas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

                   1.5. ugdymas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;

                   1.6. ugdymas Kupiškio mokykloje „Varpelis“ pagal pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

                   1.7. švietimo pagalba mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, teikiama tiesioginiu būdu, jei mokiniai mokosi kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, o jei mokiniai mokosi nuotoliniu būdu – nuotoliniu būdu. Kai švietimo pagalba teikiama tiesiogiai, būtina laikytis valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų reikalavimų;

                   1.8. mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyriuje, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriuje Šepetos Almos Adamkienės mokykloje-daugiafunkciame centre, Kupiškio r. Alizavos pagrindinėje mokykloje, Kupiškio r. Alizavos pagrindinės mokyklos skyriuje Antašavos mokykloje-daugiafunkciame centre, Kupiškio r. Šimonių pagrindinėje mokykloje, Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos skyriuje Adomynės mokykloje-daugiafunkciame centre, Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universaliame daugiafunkciame centre, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;

                   1.9. mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, pradinio ugdymo individualizuotą programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d.;

                   1.10. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu;

                   1.11. neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu;

                   1.12. neformalusis vaikų švietimas Kupiškio meno mokykloje, Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre vykdomas nuotoliniu būdu;

                   1.13. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje mokinių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių vertinimas stabdomas, kita švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu;

                   1.14. vaikų dienos centrų veikla organizuojama ir paslaugos vaikams / mokiniams teikiamos tokiu būdu, kokiu organizuojamas mokinių ugdymas ugdymo įstaigoje, kurioje veikia vaikų dienos centras.

                   2. Į p a r e i g o j u Savivaldybės ugdymo įstaigų vadovus užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitas būtinąsias sąlygas.

                   3. N u r o d a u:

                   3.1. Savivaldybės ugdymo įstaigų vadovams neišleisti darbuotojų į komandiruotes, stažuotes, išskyrus vykdomas nuotoliniu būdu, ir išvykas, darbuotojų ir mokinių – į sporto varžybas, ekskursijas;

                   3.2. darbuotojų darbą organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

                   4. N u r o d a u:

                   4.1. Vidaus administravimo skyriaus vedėjai Daivai Aleksandravičienei šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje;

                   4.2. Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams, atsižvelgiant į šio įsakymo nuostatas, parengti įsakymus dėl švietimo veiklų organizavimo konkrečioje švietimo įstaigoje, supažindinti švietimo įstaigos bendruomenės narius.

                   5. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. ADV-793 „Dėl ugdymo organizavimo ir vykdymo karantino laikotarpiu“ su visais vėlesniais jo pakeitimais.

                   6. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gruodžio 9 d.

                   Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                  Kęstutis Jakštas  

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-01-05 16:02
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“