Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VIDAUS KONTROLĖS ĮGYVENDINIMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. ADV-908

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8  dalies 2  punktu, Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir 7 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1K-195 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje“ 2.1 punktu:

1. T v i r t i n u Vidaus kontrolės įgyvendinimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus administravimo skyriaus vedėjui su šiuo įsakymu per dokumentų valdymo sistemą „Kontora“ supažindinti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjus, į skyrius neįeinančius specialistus.

3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius                                            Kęstutis Jakštas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-12-30 16:11
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“