Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL VEIKLŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEIKLŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO NUO 2021 M. SAUSIO 4 D.

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nr. ADV-917

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (su visais vėlesniais jo pakeitimais), Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija), 17 punktu, ir siekdamas suvaldyti nepalankią epidemiologinę situaciją užkardant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą:

1. N u r o d a u pasibaigus mokinių žiemos (Kalėdų) atostogoms Savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse, 1–4 klasėse švietimo veiklas organizuoti ir vykdyti taip:  

1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas Savivaldybės ugdymo įstaigose vykdomas kasdieniu (kontaktiniu) būdu užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

1.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu;

1.3. ugdymas Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagal pradinio ugdymo programą vykdomas nuotoliniu būdu;

1.4. užtikrinama vaikų, ugdomų pagal pradinio programą, priežiūra ir maitinimas Savivaldybės ugdymo įstaigose; veiklos organizuojamos užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.

2. N u r o d a u, kad pasibaigus mokinių žiemos (Kalėdų) atostogoms, Savivaldybės ugdymo įstaigų 5–4G klasėse ugdymas pagal pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu.

3. N u r o d a u, kad ugdymas Kupiškio mokykloje „Varpelis“, pasibaigus žiemos (Kalėdų) atostogoms, pagal pradinio ugdymo individualizuotą, pagrindinio ugdymo individualizuotą, vidurinio ugdymo (socialinių įgūdžių ugdymo) programas vykdomas kasdieniu (kontaktiniu) mokymo būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

4. N u r o d a u, kad švietimo pagalba Savivaldybės ugdymo įstaigose teikiama užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, tokiu pat būdu, kokiu vykdoma veikla ugdymo įstaigoje.

5. N u r o d a u, kad:

5.1 neformalusis vaikų švietimas pagal ugdymo planą Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, išskyrus Kupiškio mokyklą ,,Varpelis“, vykdomas nuotoliniu būdu;

5.2. neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu;

5.3. neformalusis vaikų švietimas Kupiškio meno mokykloje, Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centre vykdomas nuotoliniu būdu;

5.4. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje mokinių specialiųjų ugdymo(-si) poreikių vertinimas stabdomas, kita švietimo pagalba teikiama nuotoliniu būdu;

5.5. vaikų dienos centrų veikla organizuojama ir paslaugos vaikams / mokiniams teikiamos tokiu būdu, kokiu organizuojamas mokinių ugdymas ugdymo įstaigoje, kurioje veikia vaikų dienos centras;

5.6. nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams, išskyrus šio įsakymo 1.4. papunktyje numatytą atvejį, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra skirtas nemokamas maitinimas, Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu išduodami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus atitinkantys maisto daviniai. Maisto daviniai formuojami už penkių ar daugiau mokymosi dienų laikotarpį.

6. Į p a r e i g o j u Savivaldybės švietimo įstaigų vadovus organizuojant įstaigų veiklą užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitas būtinąsias sąlygas.

7. N u r o d a u:

7.1. Savivaldybės ugdymo įstaigų vadovams neišleisti darbuotojų į komandiruotes, stažuotes, išskyrus vykdomas nuotoliniu būdu, ir išvykas, darbuotojų ir mokinių – į sporto varžybas, ekskursijas;

7.2. darbuotojų darbą organizuoti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

8. N u r o d a u Savivaldybės švietimo įstaigų vadovams, atsižvelgiant į šio įsakymo nuostatas, parengti įsakymus dėl: švietimo veiklų organizavimo; mokinių maitinimo organizavimo konkrečioje švietimo įstaigoje; asmens, atsakingo už maisto davinyje pateikiamų maisto produktų galiojimo laiko kontrolę, skyrimo; pedagoginio darbuotojo (-ų), atsakingų už mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūrą (šio įsakymo 1.4. papunktyje numatytu atveju). Su įsakymais supažindinti švietimo įstaigos bendruomenės narius.

9. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. ADV-859 „Dėl švietimo veiklų organizavimo ir vykdymo nuo 2020 m. gruodžio 9 d.“ su visais vėlesniais jo pakeitimais.

10. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 4 d.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                 Kęstutis Jakštas  

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-04-27 08:08
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“