Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALDYTOJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ESANČIŲ KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, VALDYTOJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo   4 d. Nr. ADV-150

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario  20 d. sprendimu Nr. TS-41 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu:

1. T v i r t i n u Daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje, valdytojų sąrašą (pridedama).

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.    

 

 

 

Administracijos direktorius                Kęstutis Jakštas

 

Prisegtos bylos

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-03-09 16:55
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“