Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SENIŪNIJŲ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. balandžio 7 d. Nr. ADV-253

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1, 2 ir 3 punktu, Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 68 punktu ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Alizavos seniūnijos    2021 m. vasario 26 d. raštą Nr. S-37 „Dėl 2020 metų Alizavos seniūnijos veiklos ataskaitos pateikimo“, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kupiškio seniūnijos 2021 m. kovo 4 d. raštą Nr. S-101 „Dėl dokumentų pateikimo“, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Noriūnų seniūnijos 2021 m. vasario 25 d. raštą Nr. S-43(1.7) „Dėl 2020 metų veiklos ataskaitos“, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Skapiškio seniūnijos 2021 m. vasario 25 d. raštą Nr. S-72(1.9) „Dėl 2020 metų seniūnijos veiklos ataskaitos“ ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Subačiaus seniūnijos 2021 m. vasario 25 d. raštą Nr. S-55(1.6):

1. T v i r t i n u pridedamas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus, Šimonių seniūnijų 2020 metų veiklos ataskaitas.

2. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                             Kęstutis Jakštas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-04-07 16:10
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“