Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS, PASKELBIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS, PASKELBIMO

 

2021 m. kovo 26 d. Nr. ADV-219

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu ir atsižvelgdamas į A. Purėno g. 6, Kupiškio m., namo gyventojo 2021 m. kovo 24 d. prieštaravimą:

1. S k e l b i u, kad draudžiama rūkyti A. Purėno g. 6, Kupiškio m., daugiabučio gyvenamojo namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

2. N u r o d a u A. Purėno g. 6, Kupiškio m., administratoriui – uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio komunalininkas“:

2.1. informuoti apie draudimą rūkyti balkonuose, terasose ir lodžijose šio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo gavimo dienos;

2.2. įrengti įsakymo įsigaliojimo dieną informacinius ženklus apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, vadovaujantis Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

3. N u r o d a u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriui apie šio įsakymo priėmimą informuoti daugiabučio gyvenamojo namo administratorių – uždarąją akcinę bendrovę „Kupiškio komunalininkas“.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. balandžio 20 d.

5. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.    

 

 

Administracijos direktorius                   Kęstutis Jakštas

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2021-04-08 11:35
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“