Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gegužės 4 d. Nr. ADV-342

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 4 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdamas į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimą Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. TS-22 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“,

1. T v i r t i n u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos 2021 metų veiklos planą (pridedama).

2. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                Kęstutis Jakštas                          

 

 

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-05-04 15:24
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“