Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,OBELĖLĖ“

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS


2021 m. gegužės 11 d. Nr. ADV-359

Kupiškis

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 12 d. sprendimo Nr. V-785 „Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo ir vykdymo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose“ (toliau – Sprendimas) 1 ir 3 punktais ir atsižvelgdamas į Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ 2021 m. gegužės 10 d. raštą Nr. S-28 „Dėl aplinkos paviršių tyrimų organizavimo“:

  1. Nustatau, kad Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ (toliau – ugdymo įstaiga)bus organizuojamas, koordinuojamas ir vykdomas aplinkos paviršių ėminių tyrimas SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatyti tikralaikės PGR metodu (toliau – aplinkos paviršių PGR tyrimas).
  2. Pavedu Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui koordinuoti aplinkos paviršių PGR tyrimo organizavimą, atlikti reikalingų priemonių iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos užsakymą ir perdavimą ugdymo įstaigai.
  3. Skiriu už aplinkos paviršių PGR tyrimo organizavimą ugdymo įstaigoje atsakingus asmenis:

3.1.       Dalią Balienę, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ slaugytoją;                                             

3.2.       Dovilę Šukytę, Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistę.

  1. Pavedu:

4.1.       ugdymo įstaigos direktoriui vykdyti Sprendimo 4 punkte nurodytas funkcijas;

4.2.       šio Įsakymo 2 punkte nurodytiems asmenims, atsižvelgiant į Sprendimo 2 punkte nurodytus etapus, organizuoti aplinkos paviršių PGR tyrimą bei vykdyti Sprendimo 5 punkte nurodytas funkcijas;

4.3.       Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriui užtikrinti aplinkos paviršių PGR tyrimui priemonių pristatymą į ugdymo įstaigą iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos ir aplinkos paviršių PGR tyrimo ėminių pristatymą į aplinkos paviršių PGR tyrimus atliekančias laboratorijas.

 5. N u r o d a u:

5.1. Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje, ,,Facebook“ paskyroje;

5.2. ugdymo įstaigos direktoriui paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti vaikų tėvus, kitus suinteresuotus asmenis.

 Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius              Kęstutis Jakštas

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-05-11 16:03
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“