Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADRESŲ SUTEIKIMO

 

2021 m. rugsėjo 8 d. Nr. ADV-672

Kupiškis       

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu ir Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkosaprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu:

1. S u t e i k i u naujus ir pakeičiu esamą adresą Alizavos seniūnijos Alizavos miestelyje pagal šio įsakymo 1 priedą, Subačiaus seniūnijos Čečelių kaime – pagal šio įsakymo 2 priedą ir Subačiaus seniūnijos Lukonių kaime – pagal šio įsakymo 3 priedą.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje, Alizavos ir Subačiaus seniūnijų skelbimų lentose.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,                                                       Ingrida Bernatavičienė

pavaduojanti administracijos direktorių

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-09 11:58
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“