Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUPIŠKIO R. SAV., ALIZAVOS SEN., PABŪDŽIO K. 1, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIM

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO KUPIŠKIO R. SAV., ALIZAVOS SEN., PABŪDŽIO K. 1, NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 8 d. Nr. ADV-663

Kupiškis

                                         

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“, 10, 12 ir 17 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendruoju planu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į žemės sklypo savininko prašymą:

1. P a k e i č i u žemės ūkio paskirties žemės sklypo, esančio Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Pabūdžio k. 1 (kad. Nr. 5737/0002:13), naudojimo būdą į kitus žemės ūkio paskirties žemės sklypus.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                        Ingrida Bernatavičienė

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-09 12:00
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“