Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO NUSTATYMOKUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOJE

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO REŽIMO NUSTATYMOKUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOJE

 

2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. ADV-677

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 ,,Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su visais vėlesniais pakeitimais), atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Kupiškio skyriaus 2021 m. rugsėjo 9 d. teikimą raštu Nr. (5-22 16.1.17 Mr) 2-110809 ,,Dėl siūlymo taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą“ ir esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, siekdama suvaldyti nepalankią epidemiologinę situaciją:

1. N u s t a t a u 2021 m. rugsėjo 6–19 d. infekcijų plitimą ribojantį režimą Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos (adresas: Jaunimo g. 2, Kupiškis) 4c klasėje (klasėje – 19 mokinių).

2. N u r o d a u iki 2021 m. rugsėjo 19 d. 4c klasėje mokinių ugdymą vykdyti, švietimo pagalbą šiems mokiniams teikti nuotoliniu būdu.

3. N u r o d a u:

3.1. Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje;

3.2. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriui paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti mokinių tėvus, kitus suinteresuotus asmenis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                        Ingrida Bernatavičienė

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-10 13:30
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“