Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO AUKŠTAIČIŲ A. 1, SUBAČIAUS M.,KUPIŠKIO R. SAV., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO AUKŠTAIČIŲ A. 1, SUBAČIAUS M.,KUPIŠKIO R. SAV., FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2021 m. rugsėjo 6 d. Nr. ADV-655

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 2.4 papunkčiu ir atsižvelgdama į nekilnojamojo turto savininkų 2021 m. rugpjūčio 25 d. prašymą:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti žemės sklypo Aukštaičių a. 1, Subačiaus m., Kupiškio r. sav., formavimo ir pertvarkymo projektą.

2. N u s t a t a u projekto tikslus:

2.1. suformuoti apie 0,0700 ha ploto kitos paskirties žemės sklypą prie pastato-buitinių patalpų (unikalus daikto Nr. 5797-2003-3014) Aukštaičių a. 1, Subačiaus m., Kupiškio r. sav., pagal naudojamą teritoriją;

2.2. žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos;

2.3. žemės sklypui nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

2.4. suprojektuoti reikalingus servitutus.

3. Į p a r e i g o j u Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrių atlikti 1 punkte minėto projekto organizatoriaus funkcijas.

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                           Ingrida Bernatavičienė

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-14 09:10
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“