Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI APSKAITYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ ASMENINEI PAGALBAI TEIKTI IR ADMINISTRUOTI APSKAITYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. ADV-676

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 5 dalimi, 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“ 1.3 papunkčiu ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ADV-658 „Dėl asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos valstybės biudžeto lėšų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti apskaitymo ir naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjai Gėnei Knizikevičienei šio įsakymo vykdymo kontrolę.

2.2. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterei Vilmai Čečkauskienei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, apskaityti valstybės biudžeto lėšas asmeninei pagalbai teikti ir administruoti;

2.3. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti Kupiškio socialinių paslaugų centrą.

3. N u r o d a u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

pavaduojanti administracijos direktorių                                                            Ingrida Bernatavičienė

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-14 14:31
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“