Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGSĖJO 6 D. ĮSAKYMO NR. ADV-658 „DĖL ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

                                                  

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS   2021 M. RUGSĖJO 6 D. ĮSAKYMO NR. ADV-658 „DĖL ASMENINĖS PAGALBOS TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 20    d. Nr. ADV-690

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. P a k e i č i u Asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. ADV-658 „Dėl Asmeninės pagalbos teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu, 4 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. P a v e d u Vidaus administravimo skyriui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

                    

 

 

Administracijos direktorius               Kęstutis Jakštas

 

 

 

Prisegtos bylos

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-09-23 10:49
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“