Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL TESTAVIMO COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR VYKDYMO KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS SKYRIUOSE

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

                                                      

ĮSAKYMAS

DĖL TESTAVIMO COVID-19 LIGAI (KORONAVIRUSO INFEKCIJAI) ĮTARTI AR DIAGNOZUOTI ORGANIZAVIMO, KOORDINAVIMO IR VYKDYMO KUPIŠKIO POVILO MATULIONIO PROGIMNAZIJOS SKYRIUOSE  

 

2021 m. spalio   18 d. Nr. ADV-784

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimo Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ (toliau – Sprendimas) 1 ir 3 punktais ir atsižvelgdamas į Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2021 m. spalio 4 d. raštą Nr. 8-277 „Dėl mokinių dalyvavimo testavime“:

1. N u r o d a u nuo 2021 m. spalio 20 d. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių skyriui, Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Skapiškio skyriui ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyriui Šepetos Almos Adamkienės mokyklai–daugiafunkciam centruiorganizuoti, koordinuoti ir vykdyti savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais (toliau – savikontrolės tyrimas) teisės aktų nustatyta tvarka.

2. P a v e d u:

2.1.       Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui koordinuoti savikontrolės tyrimo organizavimą, atlikti reikalingų priemonių iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos užsakymą ir perdavimą ugdymo įstaigai bei vykdyti Sprendimo 11 punkte nurodytas funkcijas;

2.2.       Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriui ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrių, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, vedėjams vykdyti Sprendimo 10 punkte nurodytas funkcijas;

2.3.       Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyriui užtikrinti savikontrolės tyrimui atlikti reikalingų priemonių pristatymą į Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpas (Šimtmečio g. 2, Kupiškis) iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos.

3. N u r o d a u:

3.1. Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjui šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, Savivaldybės interneto svetainėje, ,,Facebook“ paskyroje;

3.2. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos direktoriui ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrių vedėjams, nurodytiems šio įsakymo 1 punkte, paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti mokinius, mokinių tėvus, kitus suinteresuotus asmenis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                         Kęstutis Jakštas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-10-18 15:07
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“