Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2021 m. spalio 20 d. Nr. MV- 48

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 111 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 1.1 papunkčiu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 16 ir 211 punktais,

šaukiu 2021 m. spalio 28 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuotolinį posėdį ir teikiu svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ nuostatų patvirtinimo.
 2. Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose programos patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ teikiamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo.
 6. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.
 7. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-37 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo.
 8. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 9. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
 10. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 11. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                 Dainius Bardauskas

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-10-21 18:30
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“