Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. ADV-231 „DĖL TEISĖS SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS IR KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO BEI JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS    2020 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. ADV-231 „DĖL TEISĖS SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ PROTOKOLUS IR KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO BEI JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio     d. Nr. ADV-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. P a k e i č i u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. ADV-231 „Dėl teisės surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos administracinės komisijos sudarymo bei jos nuostatų patvirtinimo“ 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„2.1. Jovita Bakanaitė-Talačkienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkė);“.

2. Nurodau šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

3. Pavedu Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjui su šiuo įsakymu supažindinti Savivaldybės administracijos darbuotojus, turinčius teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus, bei Komisijos narius ir sekretorę.

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 3 d. įsakymą Nr. ADV-337 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. ADV-231 „Dėl teisės surašyti administracinių nusižengimų protokolus ir Kupiškio rajono savivaldybės administracijos administracinės komisijos sudarymo bei jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                          Kęstutis Jakštas

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-11-15 16:00
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“