Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. MV-49

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 111 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ 1.1 papunkčiu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 16 ir 211 punktais,

šaukiu 2021 m. lapkričio 25 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuotolinį posėdį ir teikiu svarstyti šiuos klausimus:

 1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 2. Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo.
 3. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo.
 4. Dėl projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ veiklos „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“ įgyvendinimo.
 5. Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo.
 6. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
 7. Dėl ilgalaikio nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 8. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn.
 9. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Senojo Subačiaus bendruomenei.
 10. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 11. Dėl 0,4 kV elektros oro linijų pirkimo.
 12. Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais.
 13. Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 14. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis.
 15. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo.
 17. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-184 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo.
 18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo.
 19. Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimo dydžio nustatymo.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės merui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                        Dainius Bardauskas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-11-17 17:44
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“