Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMO

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ VERČIŲ APSKAIČIAVIMO

 

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. ADV-867

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, 6.4 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1523 „Dėl Masinio žemės vertinimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo nuostatų įgyvendinimo“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1P-445-(1.3. E.) „Dėl masinio žemės vertinimo dokumentų tvirtinimo“ 1.23 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriaus 2021 m. lapkričio 4 d. raštą Nr. 22SD-3272-(14.22.137 E.):

1. A p s k a i č i u o j u šių kitos paskirties žemės sklypų vertes:

1.1. Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2209-5583) Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Aukštupėnų k., Marių g. 9A:

1.1.1. nominaliąją vertę – 3 796 (trys tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt šeši) eurai (nominalioji indeksuota vertė – 6 074 (šeši tūkstančiai septyniasdešimt keturi) eurai);

1.1.2. vidutinę rinkos vertę – 38 300 (trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai) eurų.

1.2. Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5601-6147) Kupiškio r. sav., Kupiškio sen., Aukštupėnų k., Marių g. 9C:

1.2.1. nominaliąją vertę – 2 976 (du tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt šeši) eurai (nominalioji indeksuota vertė – 4 762 (keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du) eurai);

1.2.2. vidutinę rinkos vertę – 23 500 (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai) eurų.

2. Nurodau, kad šis įsakymas turi būti paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.    

 

Administracijos direktorius                  Kęstutis Jakštas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-11-17 17:48
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“