Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KUPIŠKIO R. SAV., NORIŪNŲ SEN., DŪBLIŠKIŲ K. 5, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO KUPIŠKIO R. SAV., NORIŪNŲ SEN., DŪBLIŠKIŲ K. 5, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. ADV-857

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 2.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 10 d. gautą sklypo savininko prašymą:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypo Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Dūbliškių k. 5 (kad. Nr. 5735/0002:81), formavimo ir pertvarkymo projektą.

2. N u s t a t a u projekto tikslus:

2.1. pertvarkyti žemės sklypą atidalinant bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus;

2.2. žemės sklypams nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą;

2.3. suformuotiems žemės sklypams nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

2.4. suprojektuoti reikalingus servitutus.

3. Į p a r e i g o j u Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrių atlikti 1 punkte nurodyto projekto organizatoriaus funkcijas.

4. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                            Kęstutis Jakštas

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-11-17 17:51
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“