Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ STATINIŲ, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR SAVININKAI NEŽINOMI), NUSTATYMO, APSKAITYMO, DOKUMENTŲ PATEIKIMO PRIPAŽINTI STATINIUS BEŠEIMININKIAIS IR PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ STATINIŲ, KURIE NETURI SAVININKŲ (AR SAVININKAI NEŽINOMI), NUSTATYMO, APSKAITYMO, DOKUMENTŲ PATEIKIMO PRIPAŽINTI STATINIUS BEŠEIMININKIAIS IR PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. ADV-986

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.57, 4.58 straipsniais, Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų) ir skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-449 „Dėl Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų) ir skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 1. T v i r t i n u Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo Savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašą (pridedama).

 2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 27 d. įsakymą Nr. ADV-135 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), nustatymo, apskaitymo, priežiūros organizavimo, dokumentų pateikimo pripažinti statinius bešeimininkiais ir perėmimo Savivaldybės nuosavybėn tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 3. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

Administracijos direktorius                                          Kęstutis Jakštas              

 

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-12-29 13:47
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“