Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. ADV-186 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ PAVOJŲ KELIANČIŲ MEDŽIŲ ŠALINIMO, PJOVIMO IR GENĖJIMO DARBAMS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOMS IR KUPIŠKIO MIESTUI 2021 M. PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 18 D. ĮSAKYMO NR. ADV-186 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ PAVOJŲ KELIANČIŲ MEDŽIŲ ŠALINIMO, PJOVIMO IR GENĖJIMO DARBAMS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOMS IR KUPIŠKIO MIESTUI 2021 M. PASKIRSTYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. ADV-1010

Kupiškis

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1. P a k e i č i u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. ADV-186 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės lėšų pavojų keliančių medžių šalinimo, pjovimo ir genėjimo darbams Kupiškio rajono savivaldybės seniūnijoms ir Kupiškio miestui 2021 m. paskirstymo“ priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

2. N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                              Kęstutis Jakštas   

 


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. ADV-186
priedas
(Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. ADV-1010 redakcija)

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ PAVOJŲ KELIANČIŲ MEDŽIŲ ŠALINIMO, PJOVIMO IR GENĖJIMO DARBAMS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNIJOMS IR KUPIŠKIO MIESTUI 2021 M. PASKIRSTYMAS

 

 

Kupiškio miestas

15 000 Eur

Kupiškio seniūnija

1 000 Eur

Alizavos seniūnija

1 100 Eur

Skapiškio seniūnija

1 000 Eur

Noriūnų seniūnija

1 000 Eur

Šimonių seniūnija

400 Eur

Subačiaus seniūnija

1 000 Eur

Iš viso

20 500 Eur

 

 

 

                   

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2022-01-17 14:01
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“