Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO SEN., PYRAGIŲ K., PYRAGIŲ 3-IOJI G. 33 IR PYRAGIŲ 3-IOJI G. 35, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ KUPIŠKIO R. SAV., KUPIŠKIO SEN., PYRAGIŲ K., PYRAGIŲ 3-IOJI G. 33 IR PYRAGIŲ 3-IOJI G. 35, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2022 m. sausio 3 d. Nr. ADV-3

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 2.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2021 m. gruodžio 14 d. sklypų savininko prašymą:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypų Kupiškio r. sav., Pyragių k., Pyragių 3-ioji g. 33 (kad. Nr. 5707/0003:252) ir Pyragių 3-ioji g. 35 (kad. Nr. 5707/0003:249), formavimo ir pertvarkymo projektą.

2. N u s t a t a u projekto tikslus:

2.1. sujungti du bendrą ribą turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;

2.2. suformuotam žemės sklypui nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

2.3. suprojektuoti reikalingus servitutus.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                             Kęstutis Jakštas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2022-01-17 14:08
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“