Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. ADV-738 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO NR. ADV-738 „DĖL GYVŪNŲ LAIKYMO KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS GYVENAMOSIOSE VIETOVĖSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 17 d. Nr. ADV-45

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi:

1.  P a k e i č i u Gyvūnų laikymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisykles, patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. ADV-738 „Dėl Gyvūnų laikymo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. Papildau 5.12 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

5.12. apie gyvūnų dingimą pranešti organizacijai (organizacijos kontaktai skelbiami Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje), pasirašiusiai sutartį su Kupiškio rajono savivaldybės administracija dėl gyvūnų gaudymo, karantinavimo paslaugos teikimo (toliau – Organizacija), gyvenamosios vietovės seniūnijos seniūnui, Teisės skyriui arba policijai ir apie tai viešai paskelbti;“.

1.2. Papildau 5.13 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

„5.13. gyvūnų augintinių ženklinimas ir registracija vykdomi vadovaujantis Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-959 „Dėl Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo;“.

1.3. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 „6.2. vedžioti gyvūnus vaikų žaidimo aikštelėse arba leisti jų vedžiojamiems gyvūnams eiti į vaikų žaidimo aikšteles, sporto aikštynuose, stadionuose, kapinėse ir paplūdimiuose maudymosi sezono metu (išskyrus Kupiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) direktoriaus įsakymu nustatytas maudyklų zonas, skirtas lankytis su gyvūnais), išleisti vienus gyvūnus į laiptines, kiemus, bendrojo naudojimo teritorijose ar jose laikyti;“.

1.4. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

 „20. Ūkiniai gyvūnai turi būti laikomi vadovaujantis Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 690 „Dėl Ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų patvirtinimo“.“.

1.5. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

„45. Asmenys, priglaudę bepriežiūrį ar bešeimininkį gyvūną, ne vėliau kaip per 3 dienas turi pranešti apie tokį gyvūną policijai ir (ar) Savivaldybės institucijai Taisyklėse nustatyta tvarka.“.

1.6. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

„46. Asmenys apie rastą ar priglaustą bepriežiūrį ar bešeimininkį gyvūną turi pranešti telefonu arba elektroniniu paštu (nurodytais Savivaldybės interneto svetainėje) gyvenamosios vietovės seniūnijos seniūnui ir (ar) Teisės skyriui arba policijai.“.

1.7. Papildau 47 punktu ir jį išdėstau taip:

„47. Visi bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai, kurių gaudymą organizuoja Savivaldybės administracija arba apie kuriuos praneša juos sulaikę asmenys, negalintys laikyti bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų, perduodami Organizacijai, o bešeimininkiai ir bepriežiūriai ūkiniai gyvūnai – galinčiam laikinai globoti ūkinį gyvūną ūkinių gyvūnų laikytojui, jeigu toks yra.“.

1.8. Papildau 48 punktu ir jį išdėstau taip:

„48. Bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vietos turi būti parenkamos nuošaliau nuo gyvenamųjų ar visuomeninių pastatų, kad bešeimininkės katės galėtų netrikdomos paėsti. Bešeimininkių kačių šėrimo vietos turi būti pažymėtos aiškiai matomu ženklu su ar be užrašo, pvz., „Savivaldybės patvirtinta bešeimininkių kačių šėrimo (poilsio) vieta Nr. ...“.“.

1.9. Pripažįstu netekusiais galios 23.4 –23.5 papunkčius.

1.10. Pripažįstu netekusiu galios VIII skyrių „Gyvūnų registravimas ir ženklinimas“.

2. Buvusį IX skyrių laikyti VIII skyriumi.

3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Administracijos direktorius                                          Kęstutis Jakštas

 

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2022-01-18 11:48
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“