Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJOS TEIKIMO VISUOMENEI, VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJOS TEIKIMO VISUOMENEI, VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 31 d. Nr. ADV-1006

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu:

1. Tvirtinu Kupiškio rajono savivaldybės administracijos informacijos teikimo visuomenei, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios šiuos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus:

2.1. 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. ADV-872 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos oficialios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2.2. 2012 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. ADV-175 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos oficialios informacijos teikėjų paskyrimo“;

2.3. 2013 m. lapkričio 18 d. įsakymą Nr. ADV-750 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 8 d. įsakymo „Dėl oficialios informacijos teikėjų paskyrimo“ 1 punkto pakeitimo“.

3. Nurodau šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                     Kęstutis Jakštas


PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymu

Nr. ADV-1006

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS INFORMACIJOS TEIKIMO VISUOMENEI, VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos informacijos teikimo visuomenei, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymu.

2. Šiuo Aprašu siekiama gerinti ryšius su viešosios informacijos rengėjais, užtikrinant teisingą ir laiku pateiktą visuomenei informaciją apie Savivaldybės veiklą, stiprinti rajono gyventojų pasitikėjimą savivaldos institucija, kurti ir palaikyti pozityvų savivaldos institucijų ir jose dirbančių darbuotojų įvaizdį.

3. Šis Aprašas reglamentuoja bendruosius informacijos pateikimo visuomenei principus ir oficialios informacijos iš Savivaldybės administracijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams formą, tvarką ir būdus.

4. Aprašas taikomas Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal savo kompetenciją disponuojantiems, tvarkantiems, renkantiems ir teikiantiems informaciją apie Savivaldybės veiklą (toliau – darbuotojas).

5. Informacija apie Savivaldybės veiklą teikiama laikantis šių principų:

5.1. informacijos išsamumo, reiškiančio, kad turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina viešosios informacijos rengėjo prašymo ir viešo paklausimo turinį atitinkanti informacija;

5.2. tikslumo, reiškiančio, kad teikiama informacija turi atitikti Savivaldybės administracijos disponuojamą informaciją;

5.3. teisėtumo, reiškiančio, kad Savivaldybės administracijos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo Aprašu, įstatymais ar kitais teisės aktais;

5.4. objektyvumo, reiškiančio, kad Savivaldybės administracijos darbuotojai teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs.

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS SUBJEKTAI

 

7. Savivaldybės oficialia informacija (toliau – oficiali informacija) vadinami pranešimai apie jos poziciją ir veiklą bei priimtus sprendimus.

8. Oficialią informaciją apie Savivaldybės veiklą teikia:

8.1. Savivaldybės meras, Savivaldybės mero pavaduotojas, Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (toliau – Savivaldybės vadovai);

8.2. Savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus darbuotojas, atsakingas už ryšius su visuomene.

9. Neįgalioto asmens pateikta informacija, nesuderinta su jo tiesioginiu vadovu, yra jo asmeninė nuomonė.

 

III SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA IR TVARKA

 

10. Oficialios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams formos:

10.1. pranešimas spaudai;

10.2. vaizdo, garso įrašas;

10.3. spaudos konferencija;

10.4. trumpoji spaudos konferencija;

10.5. interviu viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams;

10.6. atsakymai raštu ar žodžiu į viešosios informacijos rengėjų paklausimus;

10.7. pranešimas (apie renginį, Savivaldybės administracijos informacija ir pan.), teikiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

11. Oficiali Savivaldybės informacija skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt, socialinio tinklo „Facebook“ Savivaldybės paskyroje, vietinėje spaudoje bei, asmenų ir viešosios informacijos rengėjų prašymu, teikiama žiniasklaidai.

12. Parengti pranešimai apie Savivaldybės veiklą teikiami rajono, regioninei arba šalies žiniasklaidai, atsižvelgiant į jos pobūdį ir aktualumą.

13. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atvykimas į Savivaldybę rengti reportažų, filmuoti ir (ar) fotografuoti derinamas su Savivaldybės vadovais ar darbuotoju, atsakingu už ryšius su visuomene.

14. Viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai paklausimus juos dominančiomis temomis Savivaldybei gali teikti raštu Savivaldybės vadovams, bendruoju Savivaldybės elektroniniu paštu arba darbuotojui, atsakingam už ryšius su visuomene, elektroniniu paštu.

15. Darbuotojas, atsakingas už ryšius su visuomene, informaciją viešosios informacijos rengėjams pateikia raštu (teikdamas pirmenybę internetui ar kitokioms elektroninėms priemonėms):

15.1. jeigu rengiant informaciją nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per vieną darbo dieną;

15.2. jeigu rengiant informaciją reikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

16. Informaciją apie Savivaldybės vadovų organizuojamus pasitarimus, seminarus, konferencijas, apskritojo stalo diskusijas, užsienio svečių vizitus, visuomenines akcijas ir kitus renginius žiniasklaidai pateikia darbuotojas, atsakingas už ryšius su visuomene.

17. Darbuotojas, atsakingas už ryšius su visuomene, kviečia viešosios informacijos rengėjus dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, kituose renginiuose, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja Savivaldybės vadovai ar Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.

18. Savivaldybės administracija gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu:

18.1. pagal prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;

18.2. prašymo turinys yra nekonkretus;

18.3. tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos;

18.4. prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta, tokiu atveju pareiškėjui nurodomas jos paskelbimo šaltinis;

18.5. prašoma informacija neatitinka tikrovės bei žemina asmens garbę ir orumą.

19. Atsisakant teikti informaciją asmeniui, viešosios informacijos rengėjui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos būtina raštu pranešti apie atsisakymo suteikti informaciją priežastis

20. Oficialios informacijos dokumentai rengiami, tvarkomi ir saugojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

VIDINIO KOMUNIKAVIMO TVARKA

 

21. Darbuotojas, atsakingas už ryšius su visuomene, organizuoja Savivaldybės spaudos konferencijas, rengia pranešimus spaudai, informuoja viešosios informacijos rengėjus apie Savivaldybės veiklą ir priimtus sprendimus, vykdo kitus pavedimus, susijusius su oficialios Savivaldybės informacijos rengimu ir skleidimu.

22. Informacija apie Savivaldybės vadovų, Savivaldybės administracijos padalinių vadovų iniciatyva organizuojamus seminarus, konferencijas, tarptautinių projektų pristatymus, užsienio svečių vizitus, visuomenines akcijas, susitikimus su gyventojais, seniūnaičių sueigas, išplėstines seniūnaičių sueigas, nusipelniusių žmonių pagerbimo ceremonijas, valstybinių ir profesinių švenčių, rajono istorinių įvykių bei įsimintinų datų paminėjimą ir kitus renginius, apie kuriuos reikia informuoti visuomenę ir žurnalistus, kartu su renginių programa yra pateikiama darbuotojui, atsakingam už ryšius su visuomene, elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki renginio dienos. Informacija paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.kupiskis.lt) ir išplatinama viešosios informacijos rengėjams elektroniniu paštu.

23. Seniūnai, Savivaldybės administracijos padalinių vedėjai arba jų įgalioti atsakingi darbuotojai nuolat laiku (prieš įvykį arba iškart po jo (jei nebuvo galima jo numatyti) informuoja darbuotoją, atsakingą už ryšius su visuomene, apie atliktus darbus, reikšmingus įvykius, renginius, naujienas, planuojamus projektus, pasirašytas sutartis, vykdomų darbų svarbiausius etapus ir pan.

24. Raštiški atsakymai į viešosios informacijos rengėjų paklausimus rengiami Savivaldybės vadovų vardu. Informacija viešosios informacijos rengėjams teikiama per darbuotoją, atsakingą už ryšius su visuomene, kuris, užfiksavęs viešosios informacijos rengėjo pavadinimą, asmens vardą, pavardę, jo pateiktus klausimus, perduoda Savivaldybės vadovams ir Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams (seniūnams), kad šie parengtų išsamų atsakymą. Atsakymai į paklausimus darbuotojui, atsakingam už ryšius su visuomene, pateikiami elektroniniu paštu (atsakymai gali būti pateikiami žodžiu tik tais atvejais, kai nėra galimybės atsakyti raštu ir tiesioginis vadovas duoda leidimą atsakymą pateikti žodžiu):

24.1. jeigu rengiant juos nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per 5 valandas;

24.2. jeigu reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

25. Informacija apie komisijų ir darbo grupių posėdžius, pasitarimus, kuriuose dalyvauja Savivaldybės vadovai, Savivaldybės tarybos nariai, yra pateikiama darbuotojui, atsakingam už ryšius su visuomene, ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną, o apie skubiai šaukiamus pasitarimus pranešama telefonu ar el. paštu ne vėliau kaip prieš 1 valandą. Neinformavę darbuotojo, atsakingo už ryšius su visuomene, apie minėtus renginius informaciją ruošia patys darbuotojai.

26. Privalomus skelbti vietinėje spaudoje skelbimus ir kitą visuomenei svarbią informaciją Savivaldybės administracijos padaliniai pateikia darbuotojui, atsakingam už ryšius su visuomene, elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomos paskelbimo dienos.

27. Savivaldybės mero potvarkiai, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kiti norminiai Savivaldybės dokumentai, susiję su Savivaldybės veikla, per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo perduodami darbuotojui, atsakingam už ryšius su visuomene, kad šis įkeltų į Savivaldybės interneto svetainę arba paskelbtų vietinėje spaudoje.

 

V SKYRIUS

REAGAVIMAS Į VISUOMENĖS NUOMONĘ

 

28. Žiniasklaidoje paskelbtą gyventojų nuomonę ir konstruktyvią kritiką apie Savivaldybės veiklą renka ir apibendrina darbuotojas, atsakingas už ryšius su visuomene, ir teikia ją Savivaldybės vadovams.

29. Visuomenės informavimo priemonei iškraipius pateiktos informacijos turinį ir paskelbus tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri pažeidžia Savivaldybės dalykinę reputaciją, darbuotojas, atsakingas už ryšius su visuomene, turi teisę surašyti motyvuotą paneigimą ir, suderinęs jį su Savivaldybės vadovais, išsiųsti jį šią informaciją paskleidusiai visuomenės informavimo priemonei, reikalaudamas, kad tokį paneigimą paskelbtų.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30. Šio Aprašo vykdymą kontroliuoja Vidaus administravimo skyriaus vedėjas.

_____________

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2022-01-19 11:08
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“